Login Form

วิธีทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ISO9001

หากพนักงานท่าน ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรท่านจะมีแต่พนักงานที่รู้ถึงหน้าที่ และ มีความรับผิดชอบตามที่มอบหมาย iso9001:2008

สิ่งที่ท่านต้องไปพิจารณาคือ

1. เน้นย้ำ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักในความสำคัญของหน้าที่งานของตัวเองที่มีผลต่อองค์กร( ISO 9001:2008, para 5.5.3, 5.1, 5.3)

2. เผยแพร่ ตรวจสอบ ว่าพนักงานได้รับทราบค่านิยม นโยบายร่วมขององค์กร ที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงาน( ISO 9001:2008, para 5.5.3)

3. มีการจัดทำอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตอกย้ำ ใช้เป็นเอกสารหลักในการประเมินผลงาน หรือการให้ความดี ความชอบ ( ISO 9001:2008, para 5.5.1)

4. บอก ตอกย้ำ ในความคาดหวังการทำงานที่ชัดเจนแก่พนักงานไม่ว่าในเอกสารระเบียบปฏิบัติ ิหรือในใบพรรณนาลักษณะงาน หรือ ค่าสมรรถนะ ( ISO 9001:2008, para 7.5.1, 6.2.1, 5.4.1)

5. องค์กรในแต่ละส่วน ระดับการบังคับบัญชาได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร ผลงาน ทีมงานรับผิดชอบ ...( ISO 9001:2008, para 5.4.1)

6. มีกลไกในการทบทวนระเบียบปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธีการทำงานที่ดีที่สุด( ISO 9001:2008, para 8.2.2)

7. ให้คำแนะนำ ท้วงติง รางวัลและคำชมเชยแก่พนักงานอย่างสม่ำ่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถบรรลุถึงสมรรถนะในการทำงานที่คาดหวัง เป้าหมาย องค์กร ฝ่าย แผนก ( ISO 9001:2008, para 5.5.3)

end

บทความใกล้เคียง

Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์