Login Form

Outsource

ทำไม ความเข้าใจเรื่อง Outsource จึงมีความจำเป็น??

การร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกที่มีความสามารถ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ละองค์กรมุ่งทำเฉพาะกิจกรรมที่ตนเองชำนาญและถนัด core business โดยการ outsource หรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมารับงานกิจกรรมรองอื่นๆแทน
ดังนั้นภาพรวมในการบริหารจัดการเรื่องนี้ เป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ

 outsource คือ การโอนย้ายหน้าที่การทำงานและความรับผิดชอบ อาจ เป็นในส่วนกระบวนการทางธุรกิจ หรือการจัดการกับโครงสร้างต่างๆ โดยให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการภายนอก การ outsource คือการแบ่งเบาภาระขององค์กรให้มีความคิด เวลา ทุ่มเททรัพยากรกับสิ่งสำคัญ

ดังนั้น มาตรฐาน ISO9001 ข้อ 4.1 จึงกำหนด; "ใน กรณีที่องค์กรมีการจ้างแหล่งภายนอกในกระบวนการในกระบวนการหนึ่ง (Outsource any process) ที่มีผลกระทบต่อการสอดคล้องของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ องค์กร ต้องมั่นใจว่ามีการควบคุมกระบวนการดังกล่าว ชนิดและขอบเขตของการควบคุมในกระบวนการที่จ้างแหล่งภายนอกนี้ต้องมีการระบุ ไว้ในระบบบริหารคุณภาพ"
เพราะว่าการอาศัยเพียงระบบการควบคุมการจัดซื้อ 7.4 ในการควบคุมoutsource อาจไม่เพียงพอ ซึงเป็นไปตามหลักการบริหาร 8 ประการ ในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ


โดยทั่วไปแล้วองค์กรใช้เหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดตัดสินใจว่า กระบวนการใดควร outsource??

ในแต่ละกระบวนการ/ กิจกรรม ทีองค์กรพิจารณาว่าสิ่งใดจะทำการ Outsource จะขึ้นอยู่กับสองสิ่ง คือ
1. ความสำคัญของงานนั้นๆต่อบริษัท ( เป็น core process หรือไม่, เป็นหัวใจของบริษัทหรือไม่) และ
2. องค์กรมีความสามารถในกระบวนการ/กิจกรรมนั้นมากขนาดไหน ( ซึ่งความสามารถนี้ รวมถึง เงินทุน คน เครื่องจักร ..)
 

ความสำคัญ ของกระบวนการ นั้นๆต่อบริษัท
มาก
หาผู้ร่วมดำเนินการ โดยไม่คงสภาพการนำ ( ถือหุ้นน้อยกว่า มีความเป็นเจ้าของน้อยกว่า)
ทำเอง
น้อย
จัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก ให้เป็นผู้กระทำ
หาผู้ร่วมดำเนินการ โดยยังคงสภาพการนำ ( ถือหุ้นสูงกว่า มีความเป็นเจ้าของมากกว่า)
 
น้อย
มาก
ความสามารถของทางบริษัทในกระบวนการนั้นๆ
  • ในกรณีที่บริษัทไม่มีความชำนาญและกิจกรรม นั้นๆำ การจัดจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลแทนจึงเป็นทาง เลือกที่เหมาะสม องค์กรจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรไปกับกิจกรรมที่ไม่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความสามารถและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า
  • รูปแบบการจัดจ้างด้วยราคาเป็นเงื่อนไข หลัก จะไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะด้านต้นทุน ที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
  • การร่วมมือกัน การนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาใช้ประโยชน์ การแบ่งปันทรัพยากร การเปิดเผยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหัวใจของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
     

มาตรฐาน ISO9001 ทำอย่างไรกับเรื่องนี้
 

มาตรฐาน ISO9001 ได้มีข้อกำหนดว่า หากมีการ outsource กระบวนการ/กิจกรรมใด องค์กรต้องพิจารณาว่ากระบวนการนั้นมีข้อกำหนด iso9001 ข้อใดเกี่ยวข้อง และเป็นหน้าที่ขององค์กรในการนำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมองค์กรภายนอกที่รับงาน outsource จะปฏิเสธไม่ได้
 

ขั้นตอนในการดำเนินการเรื่อง Outsource 

ขั้นตอนในเรื่องนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
1. พิจารณาความจำเป็นและประเด็นในการร่วมมือ
2. สรรหาความร่วมดำเนินการที่มีศักยภาพ
3. สร้างความสัมพันธ์ในเชิงเป็นพันธมิตร
4. ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
ดังนั้น เกณฑ์ วิธีการ แนวทางในการบริหารจัดการ outsource ต้องพิจารณาใน 4 ขั้นตอนข้างต้น และระบุในกรอบ QMS

บทความใกล้เคียง

Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์