Login Form

ปัญหาในการวางแผนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ( ISO 9001:2008, 7.1)

มาตรฐาน ISO 9001:2008 ใช้คำว่าประสิทธิผล เราเรียกการกระทำที่ได้ผล ว่าประสิทธิผล ดังนั้นหากท่านประสบปัญหาข้อใดข้อหนึ่งข้างล่างนี้ แปลว่ากระบวนการวางแผนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของท่านไร้ผล ยังไม่ดีพอ ต้องปรับปรุง

อะไรคือหลักฐานว่าองค์กรเรามีกระบวนการวางแผนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดี

  1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทำการผลิต สามารถผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ หรือสามารถผลิตได้ตามที่คาดการ
  2. เมื่อทำการผลิตแบบ mass พบว่ามีปัญหาน้อย  ราบรื่น
  3. มีข้อมูลที่ได้จากการทดลองผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต แบบ Mass
  4. การทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  5. มีความเชื่อมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
     

อะไรบ้างที่เป็นประเด็นปัญหาที่อาจเกิดจากการวางแผนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์

1.ข้อมูล มาตรฐานในการผลิตมีไม่เพียงพอ
2. ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ
3. ความสามารถในการผลิต ไม่เพียงพอทีจะผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ข้อมูลจากฝ่ายขาย ไม่ได้รับการถ่ายทอดให้รับรู้อย่างเป็นระบบ
5. ข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานไม่ชัดเจน
6. มีการเปลี่ยนแบบ เปลี่ยน spec บ่อย ระหว่างการทำสัญญาจนถึงการทดลองการผลิต
7. ข้อกำหนดลูกค้าไม่ชัดเจน มีไม่ครบ ขัดแย้ง

บทความใกล้เคียง

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์