Login Form

8 ขั้นตอนการพัฒนาทักษะพนักงาน

 

การพัฒนาทักษะพนักงานผ่านการอบรมเป็นเรื่องใหญ่ และพัฒนาเรื่องนี้ต้องเป็นขั้นเป็นตอน การสร้างคนย่อมต้องใช้เวลา ไม่สามารถฝึกฝน สร้างคนให้เป็นไปตามต้องการได้ภายในวันเดียว ดังนั้นท่านไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ ท่านต้องรู้เป้าหมายที่ท่านต้องการจะไปให้ถึง ต้องกำหนดเป้าหมาย ให้นิยามเป้าหมายว่าพนักงานที่ดี มีทักษะสูงเป็นอย่างไร และ ต้องรู้ว่าตอนนี้พนักงานท่านที่มีอยู่มากมายนั้นอยู่ตรงไหน ห่างหรือไกล้เป้าหมาย เพื่อที่ท่านจะได้กำหนดแผนงาน วิธีการ ทรัพยากร รวมถึงกรอบเวลาได้ถูกต้อง

1 ขั้นตอนนี้เป็นปกติของโรงงานทั่วไปที่ :

ทุกๆโรงงานมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความ รู้เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนี่ง ซึ่งความรู้ทักษะนั้นมิได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าการแบ่งปันความรู้ เป็นผลเสียต่อความสำคัญในงานไปในขณะเดียวกันผู้จัดการในพื้นที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เป็นเช่นนี้

2 ให้ทำการจัดทำแผนการผลิตประจำเดือนและเคร่งครัดให้เสร็จ ตามกำหนดการที่ได้วางแผนไว้เมื่อต้นเดือนผู้จัดการจะเริ่มตระหนักถึงผลกระทบและเดือดร้อนในเรื่องที่พนักงานได้ลาป่วย ขาดงาน ซึ่้งผู้จัดการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

3 ทำการประชุมเพื่อทำการปรับปรุง โดยใช้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะผู้จัดการทราบว่าพนักงานต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะใหม่และการเรียนรู้งานการเรียนรู้นี้จะเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในกลุ่มงานของตนพนักงานจะเริ่มมีทัศนะคติในการเรียนรู้และเป็นผู้สอนงาน

4 เริ่มทำการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ในขั้นตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาใจใส่และให้โอกาศพนักงานในการเรียนรู้ พร้อมติชมให้กำลังใจการติดป้ายประกาศในความคืบหน้าของการเพิ่ม ทักษะแต่ละคน เป็นเรื่องที่สำคัญสร้างความรู้สึกในการแข่งขันการบรรลุเป้าหมาย โดยใช้รูปภาพข้างล่างนี้ในขั้นตอนนี้พนักงานทั้งหมดในโรงงานตื่นตัวในการเรียนรู้และมีทักษะในงานใหม่พนักงานมีความภูมิใจในการได้รับมอบหมายให้เ้ป็นผู้สอนงานในสิ่งที่ตนชำนาญ

5 ให้ทำการฝึกพนักงานจนกว่าจะได้ระดับทักษะในขั้นสามารถทำงานได้อย่างน้อย 2 คนต่อหน่ึ่งงาน

6 ในขั้นตอนนี้ พนักงานจะเริ่มเรียนรู้งานทั้งหมดในส่วนของตน แต่ในบางงานจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะในการทำงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและความเร็วในการทำงานที่ต้องการ ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายๆปีให้เริ่มปรับปรุง jig fixture เพื่ิอให้สามารถทำงานนั้นได้ง่ายขึ้นจัดทำมาตรฐานในการทำงาน One -Page standard (WI) เืพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ง่าย

7 เมื่อได้ทำการฝึกทักษะมาระยะหนึ่ง พนักงานจะเริ่มคุ้นเคยในการสอนงานของตนให้กับผู้อื่นและเริ่มเรียนรู้งานซึ่งกันและกันผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆต้องทำงานในหน้าที่นั้นต่อไป เพื่อให้สายการผลิตยังคงสมรรถนะดังเดิมในขั้นตอนนี้จะสามารถทำงาน หมุนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งผลิด หรือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตได้ง่ายและเริ่มคุ้ยเคยในการเปลี่ยนแปลง

8 เมื่อพนักงานได้มีทักษะข้ามสายงานจนถึง ระดับที่ต้องการหรือระดับสูง ในงานที่กำหนด โรงงานจะมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากพนักงานมี multi skill นั้นเอง มากกว่านั้นพนักงานจะมีความเข้าใจในปัญหาการผลิตในแต่ละขั้นตอน และจะสามารถป้องกันปัญหาคุณภาพได้

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์