Login Form

วิธีที่ทำให้องค์กรมีแต่พนักงานที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน | ISO9001

หากท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจ ท้อแท้ ในการเคี่ยวเข็ญพนักงานให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามที่องค์กรต้องการ
หากท่านทำระบบ ISO9001 แต่องค์กรท่านยังไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ท่านอาจถึงเวลาที่ต้อง พิจารณาว่าท่านได้ทำสิ่งนี้เหล่านี้ครบถ้วนหรือยัง

1. ได้ให้การอบรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้วหรือไม่ ( ISO 9001:2008, para 6.2.2 b)
2. ได้ให้คำแนะนำ การสอนงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่พนักงานแล้วหรือไม่ ( ISO 9001:2008, para 6.2.2 b)
3. ได้แสดงความหวัง ในผลปฏิบัติงานที่ชัดเจนแก่พนักงาน ( ISO9001:2008, para 5.4.1)
4. มีการ feed back ในผลการทำงานแต่ละอย่างให้กับพนักงาน ทั้งด้านดีและด้านเสีย ( ISO9001:2008, para 6.2.2 c)
5. ได้ให้ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ( ISO9001:2008, para 6.1)
6. พนักงานได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการทำงานให้สำเร็จจากเพื่อนร่วมงาน
7. ได้มีการชี้แจงสมรรถนะในการทำงานเทียบกับเป้าหมาย ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน และให้มีผลต่อการชมเชย ( ISO9001:2008, para 5.5.3)
8. ได้มีการปรึกษา หารือ แนวทางในการปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย ( ISO9001:2008, para 8.5.2)

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์