Login Form

การนำนโยบายคุณภาพมาปฏิบัติ ISO9001:2008

นโยบาย เป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่เปื้อนตัวอักษร หากเราไม่มีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ และแสดงให้เห็นถึงนิสัยของคนในองค์กรรวม ถึงผูบริหารในการปล่อยปละละเลย ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรให้ความสนใจในขั้นตอนการกำหนดนโยบายให้มาก และ รวมถึงการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ

 1.0  ต้องทำความเข้าใจ

ต้องทำให้ เข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้กำหนดกับผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ หากเข้าใจไม่ตรงกันเราคงไม่สามารถนำไปนโยบายไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่นโยบายระบุไม่ชัดเจนหรือมีความคลุมเครือ
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากันผู้ใต้บังคับบัญชา
1.       สาระหรือมาตรการที่ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้น ตามลำดับความเร่งด่วน
2.       อะไรที่สามารถใช้เป็นจุดวัดความสำเร็จได้ ในการกำหนดจุดวัดความสำเร็จ (ค่าควบคุม) นี้ อย่างน้อย ใช้อะไรเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ค่าปัจจุบัน กรอบเวลา deadline หากสาระนโยบายกับค่าควบคุม (จุดวัดความสำเร็จ) ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นโยบายจะไม่สามารถบรรลุผล
3.       ผลสืบเนื่องกับการประเมินผลงานปลายปี และการให้รางวัล

2.0 จัดทำมาตรการ / กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. การกำหนด มาตรการนี้ เป็นการกำหนดกิจกรรมหรือสิ่งที่เราต้องทำการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายได้ และเป็นการวางแผนงาน กำหนดการ พร้อมทรัพยากรที่จำเป็น
  2. การกำหนด ค่าเป้าหมายควรอยู่บนรากฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง การกำหนดค่าที่ต่ำไปหรือสูงไปล้วนแล้วแต่สร้างผลเสียให้กับองค์กร ในการตั้งค่าเป้าหมายควรมีการตกลงที่ลงตัวระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้ บังคับบัญชา
  3. ในองค์กรควรมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่กระจายกันเป็นทอดๆ เพื่อทำให้เกิดความผูกพันกันในแต่ระดับชั้นของการจัดการ

บทความใกล้เคียง

Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์