Login Form

ISO 9001 5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment)

มาตรฐานต้องการให้ "ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ ถึง ความมุ่งมั่นของตนที่มีต่อ การพัฒนาและการนำเอา ระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติใช้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง "

 

 

Top Management คือใคร

ISO9000:2005 ข้อ 3.2.7 ให้นิยามไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งชี้นำและควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด

 ความมุ่งมั่น หมายถึง

ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, ข้อผูกพัน ,ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด ในการกระทำบางสิ่งบางอย่าง

การพิสูจน์ทราบความมุ่งมั่นนั้น กระทำไม่ได้หากความมุ่งมั่นของผู้บริหารนั้นมิได้ทำการสื่อสารออกไป เป็นเพียงความคิดส่วนตัว ไม่มีการประกาศออกไป

การคิดและรู้อยู่คนเดียวโดยไม่มีการสื่อสาร ไม่อาจเีรียกได้ว่ามีความมุ่งมั่นเำพราะไม่สามารถทำการตรวจสอบ ทดสอบความมุ่งมั่นได้ เมื่อใดที่ความมุ่งมั่นมีการสื่อสารออกไป เราจะสามารถทำการทดสอบความมุ่งมั่นจากผลลัพธ์น้้นได้

ความมุ่งมั่นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ คนตกลงใจในการทำอะไรบางอย่างตามที่ตั้งใจเช่น

 • ทำในสิ่งที่พูดว่าจะทำ
 • ไม่ยอมรับผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้

 

 ผู้บริหารระดับสูง

 • เป็นสิ่งที่ดี ที่ท่านจะทำการระบุว่าใครในองค์กรเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในคู่มือ คุณภาพ เพื่อทำให้ชัดเจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อระบบบริหารคุณภาพ โดยเฉพาะิที่เกี่ยวกับข้อกำหนดข้อ 5.1 ถึง 5.6
 • ในข้อกำหนดข้อ 5.1 ถึง 5.6 นั้น ต้องการให้ผู้บริหารระดับสูง ต้องทำำให้มั่นใจ ( ensure that ) มากกว่า ทำบางสิ่ง ( ensure somethings rather than do somethings) การทำให้มั่นใจแปลว่าได้ ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ ซึ่งผบริหารไม่สามารถ ทำให้แน่ใจ รับรองได้หากไม่ได้ทำการควบคุม (control) แต่ไม่ว่าอย่างไรการทำให้มั่นใจไม่ได้หมายถึงต้องเขียนนโยบาย เป้าหมายเองเสมอไป

 ความมุ่งมั่น

เมื่อใดก็ตามที่การกำหนดความตั้งใจและได้มีการสื่อสารออกไป เราจะสามารถทดสอบความมุ่งมั่นโดย

 • มีการกำหนดงบประมาณ มีการอนุมัติแผนงานในการให้ทรัพยากร
 • ทรัพยากรได้รับการจัดหาตามต้องการ
 • สมรรถนะในการทำงาน มีความคืบหน้า ได้รับการติดตาม มีการควบคุม

ความมุ่งมั่นที่มีต่อ การพัฒนาและการนำเอา ระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติใช้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้นำ, เอาใจใส,ควบคุม, สั่งการ, รับผิดชอบ, ต่อระบบQMS

มาตรฐานได้ให้วิธีการ แนวทางในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ไว้ในรายละเอียดข้อย่อยที่ระบุในข้อ 5.1 a ถึง e ซึ่งอาจรวมถึง

 • เข้าใจว่าระบบบริหารคุณภาพนั้นเกี่ยวพันกับการบรระลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างไร
 • เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหาร การติดตามสมรรถนะของระบบบริหาร
 • สนับสนุน ส่งเสริิม เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
 • ทำการตัดสินใจในเวลาที่ต้องตัดสินใจ

 

ISO9001, 5.1 a) มาตรฐานต้องการให้ "ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้ทุกๆ คนในองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน ให้บรรลุถึงข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง "

 การสื่อสาร

การสื่อสารไม่เพียงแต่การส่งสารจากคนหนึ่งไป อีกคนหนึ่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การทำให้สนใจ เข้าใจ ยอมรับ และกระทำตาม ด้วยเหตุผลนี้เพียงแค่เขียนนโยบายหรูๆ ที่กล่าวถึงการกระทำตามข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฏหมายติดประกาศไว้จึงไม่เพียงพอ

 กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

โดยปกติแล้วข้อกำหนด กฏระเบียบนั้นมาพร้อมกับข้อกำหนดลูกค้าไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยเฉพาะผู้รับจ้างผลิต ในส่วนของผู้ผลิตสินค้าที่ส่งเข้าสู่ท้องตลาดด้วย brand ตัวเอง จะต้องแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารกฏหมายและักฏระเบียบอย่างชัดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหน ดกฏหมาย

ISO9001,  5.1 b) มาตรฐานต้องการให้ "ผู้บริหารระดับสูง จัดทำนโยบายคุณภาพ"

 อะไรคือนโยบายคุณภาพ

ISO 9000:2005 ข้อ 3.2.4 ให้คำนิยามว่า สาส์นหรือข้อความที่แถลงอย่างเป็นทางการโดย ผู้บริหารระดับสูง [top management (3.2.7)] ขององค์กร เพื่อแสดงถึงเจตนารมย์ (intention) และทิศทาง (direction) ในการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับคุณภาพขององค์กร[organization(3.3.1)]

 • เนื่องจากนโยบายมีส่วนอย่างมากต่อการระบบ บริหารคุณภาพ และการที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้จัดทำหมายถึงนโยบายนี้ จะเป็นนโยบายขององค์กรอย่างแท้จริง
 • การจัดทำนโยบายนี้มิได้หมายถึงต้องเขียน เอง กำหนดเอง หรือต้องมีลายเซนต์ คำว่า establishment หมายถึง " การจัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง " ซึ่งอย่างน้อยผู้บริหารระดับสูงต้องบอกให้ได้ว่าทำไมนโยบายถึงระบุไว้อย่าง นี้ มีที่มา ที่ไปอย่างไร

   

ISO9001, 5.1 c) มาตรฐานต้องการให้ "ผู้บริหารระดับสูงมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้มีการจัดทำ"

 • วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ตามนิยามของ ISO 9000:2005 ข้อ 3.2.5 ระบุว่า " บางสิ่งที่องค์กรมุ่งหมายไปให้ถึง หรือให้ได้มา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ" รวมถึงมีการให้แแนวทางว่า วัตถุประสงค์คุณภาพควรกระจายจากนโยบายคุณภาพ
 • วัตถุประสงค์คุณภาพนีั้้ ส่วนหนึงใช้เ้ป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ใช้ในการพิสูจน์ว่านโยบายนั้นบรรลุแล้วหรือไม่ ใช้ในการผลักดัน กำหนดทิศทางพฤติกรรมของคนในองค์กร ดังนั้น มาตรฐานจึงกำหนดว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใ่จ ซึ่งหมายถึง ต้องควบคุม การจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ

บทความใกล้เคียง

Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์